Tôi có thể chuyển tiền giữa các tài khoản không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật


Bạn có thể chuyển tiền nội bộ bằng cách sử dụng "client portal" (cổng thông tin khách hàng). Dưới phần "Funding Management" (Quản lý quỹ), nhấp vào "Transfer" (Chuyển tiền), sau đó làm theo các hướng dẫn chi tiết. Vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây nếu cần:

VN-transfer-fund.gif

Lưu ý: Việc chuyển tiền sẽ  ảnh hưởng đến số dư của các tài khoản hiện có của bạn. Giảm số dư có thể làm cho mức ký quỹ giảm xuống dưới mức yêu cầu gọi vốn.

Bài viết này có hữu ích không?

/