Kiểm tra EV là gì?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Kiểm tra EV là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi để chỉ các hệ thống vi tính hóa được sử dụng để quản lý xác minh ID cá nhân. EV sử dụng kết hợp các nguồn công khai và riêng tư để đảm bảo dữ liệu như tên, giới tính, ngày sinh và số ID quốc gia khớp với nhau. 

Ở các quốc gia hoặc khu vực nơi dữ liệu EV được sử dụng để xác minh, khách hàng có thể tự động vượt qua bước đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, tất nhiên, thông tin cung cấp phải chính xác. Trong trường hợp này, việc hoàn tất đăng ký tài khoản trực tiếp với FXTRADING.com sẽ chỉ mất vài phút.

Tuy nhiên, thông tin được cung cấp phải khớp với dữ liệu nhận dạng cá nhân. Nếu không đúng như vậy, khách hàng sẽ phải tự sửa đổi thông tin cá nhân của mình và tải lên Bằng chứng Địa chỉ và Bằng chứng Nhận dạng.

Bài viết này có hữu ích không?

/