Có khả thi không khi chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản giao dịch của tôi?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, bạn có thể dễ dàng chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn trong cùng 1 thông tin. Đăng nhập vào FXT client portal - Cổng thông tin khách hàng FXT, bên dưới phần "Funding Management - Quản lí quỹ", chọn 1 Tài khoản giao dịch và nhấn "Transfer - chuyển tiền", vào làm theo hướng dẫn.

Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

VN-additional-account.gif

Lưu ý: vui lòng cân nhắc các lệnh đang mở thông qua chuyển tiền nội bộ

Để chuyển tiền giữa 2 tài khoảng giao dịch từ 2 thông tin khác nhau, vui lòng gửi yêu cầu chuyển tiền nội bộ về service@fxtrading.com, hoặc nhắn với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

/