Khi nào thì phí qua đêm được tính?

  • Đã cập nhật

A forex swap is the interest rate differential between the two currency pairs you trade. The value is calculated according to whether your position is long or short. The swap charge is applied should you hold the position at the daily rollover point. This happens at 00:00 server time and is known in forex trading as ‘tomorrow next’ or ‘tom next.’

Phí qua đêm của forex là lãi suất khác nhau giữa 2 cặp tiền tệ bạn giao dịch. Phí qua đêm được tính dựa theo lệnh giao dịch của bạn là Long hay Short. Phí qua đêm được áp dụng khi bạn giữ lệnh ngay tại thời điểm tái đầu tư. Thời điểm này diễn ra ngay lúc 00:00 theo giờ của server và nó được biết đến trong forex như là "tomorrow next" hoặc "tom next" - "ngày tiếp theo".

Bài viết này có hữu ích không?

/