Mức kí quỹ nhỏ nhất của bạn để Stop-Out là bao nhiêu?

  • Đã cập nhật

Our margin level is 50%. When the margin level (balance minus profit/loss) falls below 50%, trades will begin to be automatically closed. (Positions will be closed from the largest to the smallest loss position until the minimum margin level is above 50%.)

Mức kĩ quỹ của chúng tôi là 50%. Khi mức kí quỹ ( Số dư trừ lợi nhuận/lỗ ) thấp hơn 50%, lệnh giao dịch sẽ được tự động cắt. ( Vị thế sẽ được đóng từ lệnh đang lỗ nhiều nhất đến lệnh lỗ thấp nhất cho đến khi mức kí quỹ thấp nhất đạt trên 50% )

Bài viết này có hữu ích không?

/